Selkirk Rex

Pip & Punk - 2018

Het ras Selkirk Rex is ontstaan in 1987 uit een Asielpoes in Sheridan (Montana). Eén van haar kittens had namelijk een gekrulde vacht. Jeri Newman, een lokale perzen fokker, werd door het Asiel om haar mening gevraagd over dit apart uitziende poesje.

Jeri, die in katten genetica geïnteresseerd is, adopteert het kitten en kruist dit poesje (Miss DePesto of NoFace) met een pers uit haar cattery. 
Op 4 juli 1988 werd Miss DePesto of NoFace de trotse moeder van 6 kittens. 3 kittens hadden krullen, de andere 3 hadden glad haar.  Deze 50% kitten met krulhaar was precies wat je van een dominant gen zou kunnen verwachten.

Door dit gegeven werd Jeri nog meer geïnteresseerd in dit gen en begon haar fokprogramma en gaf het ras haar naam.

Net zoals bij de Devon Rex en Cornish Rex is de Selkirk Rex vernoemd naar de een plaats waar dit ras zijn oorsprong had.

Het dominante Rex-gen van de Selkirk zorgt ervoor dat de haren in losse afzonderlijke krullen gerangschikt zijn. Rondom de nek, op de staart en op de buik zijn de krullen het duidelijkst. In de vacht van de Selkirk zijn alle haar soorten aanwezig. Het is nog een relatief jong ras dat nog in ontwikkeling is.

De grondlegger van de Selkirk wilde geen oosters uiterlijk aan het Ras geven.

Als outcross partners is daarom gekozen voor de Perzisch Langhaar, Exotic, Brits korthaar en Brits type langhaar. Tot 2010 mogen de Selkirks nog gekruist worden met de Pers en Exotic. Tot 2015 mag de Brit nog ingezet worden hierna word verwacht dat het ras op zich kan voortbestaan.

Op het moment is het nog een redelijk zeldzaam ras hier in Nederland. De meeste Selkirks die nu in Nederland wonen komen uit Oostenrijk, Duitsland, Amerika en Hongkong. Maar ze hebben natuurlijk allemaal vele generaties terug Miss DePesto of NoFace als gemeenschappelijke voorouder.

The Selkirk Rex breed originated in 1987 from an Asylum cat in Sheridan (Montana). One of her kittens had a curled coat. Jeri Newman, As a local Persian breeder, the Asylum asked for her opinion on this unusual looking female.

 

Jeri, who is interested in cat genetics, adopts the kitten and crosses this kitten (Miss DePesto or NoFace) with a press from her cattery.

On July 4, 1988, Miss DePesto of NoFace became the proud mother of 6 kittens. 3 kittens had curls, the other 3 had smooth hair.

This 50% kitten with curly hair was exactly what you could expect from a dominant gene.

Because of this, Jeri became even more interested in this gene and started her breeding program and gave the breed its name. Just like the Devon Rex and Cornish Rex, the Selkirk Rex is named after the place where this breed originated.

 

The dominant Rex gene of the Selkirk ensures that the hairs are arranged in separate individual curls. The curls are most evident around the neck, on the tail and on the abdomen. All hair types are present in the fur of the Selkirk. It is still a relatively young breed that is still developing.

The founder of the Selkirk did not want to give the Ras an oriental appearance.

For this reason, the Persian Longhair, Exotic, British Shorthair and British Longhair type were chosen as outcross partners. Until 2010, the Selkirks can still be crossed with the Press and Exotic. The Brit may still be used until 2015, after which it is expected that the breed can continue on its own.

At the moment it is still a fairly rare breed here in the Netherlands. Most Selkirks who now live in the Netherlands come from Austria, Germany, America and Hong Kong. But of course they all have Miss DePesto or NoFace many generations back as a common ancestor.


Punk - 2019

Uiterlijk

 • Kop

Ronde brede kop met volle wangen, stevige kaken, een kort, vierkant snuitje. Van opzij gezien een afgerond voorhoofd, een duidelijke glooiing bij de neusbrug en een stevige kin met een goed sluitend gebit.

 • Oren

Middelgroot, wijd uit elkaar geplaatst met vrij puntige toppen.

 • Ogen

Grote, ronde ogen, wijd uit elkaar geplaatst

 • Lichaam

Korte stevige nek. Lichaam is semi-cobby, hoekig met een brede borst. Rechte rug met een licht opgaande ruglijn. Door de stevige beenderstructuur is de kat zwaar.

 • Poten & Voeten

Middellange poten met stevige beenderstructuur. Grote ronde voeten.

 • Staart

Matig lang, dik aan de basis, iets taps uitlopend in een afgeronde punt.

 • Vachtstructuur

De Selkirk Rex heeft een volle, plucheachtige, dicht ingeplante zachte vacht.

De dekharen kunnen wat stugger zijn. Kittens worden met een gekrulde vacht geboren, maar met 6 mnd verdwijnen de krullen uit de vacht en ze gaan vanaf 8-10 mnd opnieuw een gekrulde vacht ontwikkelen; dit is toegestaan tot een leeftijd van 2 jaar. Kittens worden daarom op type gekeurd.

 • Vachtlengte

korthaar: het haar niet langer dan 2½ tot 5 cm,
langhaar: lang en golvend
Alle patronen, kleuren en aftekeningen zijn toegestaan, ook witte vlekken.

Appearance

 • Header

Round wide head with full cheeks, sturdy jaws, a short, square snout. Seen from the side, a rounded forehead, a clear slope at the nose bridge and a firm chin with good-fitting teeth.

 • Ears

Medium sized, widely spaced with fairly pointed tops.

 • Eyes

Large, round eyes, set wide apart

 • Body

Short firm neck. Body is semi-cobby, angular with a broad chest. Straight back with a slightly rising back line. The cat is heavy due to the strong bone structure.

 • Legs & Feet

Medium legs with strong bone structure. Large round feet.

 • Tail

Moderately long, thick at the base, slightly tapered into a rounded point.

 • Coat structure

The Selkirk Rex has a full, plush-like, densely implanted soft fur.

The studs can be a little stiffer. Kittens are born with a curled fur, but at 6 months the curls disappear from the fur and they start to develop a curled fur again from 8-10 months; this is permitted up to an age of 2 years. Kittens are therefore tested by type.

 • Coat length

Shorthair: the hair no longer than 2½ to 5 cm,

Longhair: long and wavy

All patterns, colors and markings are permitted, including white spots.


Pluis - 2019

Karakter

De Selkirk Rex heeft een vriendelijk en zachtaardig karakter. Naar mensen en kinderen toe zijn ze ontzettend aanhankelijk en ze vinden het erg leuk om samen te spelen. Ze vinden het leuk om in belangstelling te staan, naar vreemde toe zijn ze eerder onderzoekend dan afstandelijk.

Met andere huisdieren en honden hebben ze over het algemeen geen probleem mits ze natuurlijk op de juiste wijze in contact komen.

 

Het is een actief ras die zeker over voldoende speeltjes en krab & klimpalen moet beschikken zodat ze hun energie kwijt kunnen.

 

De Selkirk Rex zijn zeker geen slopers en ze kunnen zich goed binnenshuis vermaken. Kortom een ontzettend leuk ras, die zijn zoals ze er uit zien.

Echte knuffel beertjes.

Personality

The Selkirk Rex has a friendly and gentle nature. They are incredibly affectionate towards people and children and they enjoy playing together. They like to be interested, while strangers are more inquisitive than aloof.

They generally have no problem with other pets and dogs, provided they naturally come in contact with them correctly.

 

It is an active breed that certainly needs to have enough toys and crab & climbing poles so that they can lose their energy.

 

The Selkirk Rex are certainly not scrapers and they can have fun indoors. In short, a very nice breed, they are what they look like.

Real hug bears.