Scottish Fold

Muis & Zoë - 2014

Het ras werd voor het eerst in 1961 door een Schotse fokker gecreëerd in Schotland op diens boerderij. Een van de boerenkatten daar, "Susie" had gevouwen oren en met kruisingen met de Britse Korthaar en huiskatten werd een ras populatie opgebouwd na registratie van de poes zelf. Alle wereldwijd voorkomende geregistreerde Schotse vouwoorkatten stammen van deze ene kat af. De oorzaak van het gevouwen zijn van de oren is niet zoals bij de hond een onschuldig gegeven, maar is een bij-effect van een autosomaal dominant gen wat in heterozygote vorm variabel progressief voortschrijdende deformaties aan het kraakbeen in de extremiteiten van het dier kan veroorzaken (oren, poten en staart) en in homozygote vorm leidt tot een zwaar kreupel dier met een beperkte levensverwachting.

 

Fokkers kruisen geen dieren met elkaar die beiden gevouwen oren hebben omdat dan statistisch gezien een kwart van de nakomelingen zeer gehandicapt zijn.

 

In Europa is de Brits korthaar de geprefereerde partner voor een Schotse Vouwoorkat, in Amerika wordt zowel de Britse Korthaar als de Amerikaanse Korthaar gebruikt.

 

Uit een dergelijke combinatie komen statistisch gezien vijftig procent nakomelingen met de kraakbeendeformatie die tevens vaak de gewenste vouworen heeft en vijftig procent dieren zonder deze afwijking. Per dier dat het Fd-gen heeft wisselt de mate van progressiviteit in de ontwikkeling van de deformatie. De kittens met het Fd-gen krijgen ca. 21 dagen na de geboorte de gewenste gevouwen oren.

 

De mate van deformatie van de oren is variabel. De vormdeformatie van het oor kan leiden tot een enkele vouw, een dubbele of een driedubbele, waarbij de kleine oren tegen het hoofd aan komen te liggen. In extreme gevallen kan het oor zelfs in zo grote mate aangedaan zijn dat er nauwelijks sprake is van een zichtbare oorschelp en er enkel nog wat rudimentair bot en kraakbeenweefsel onder de vacht aanwezig zijn. In de loop der tijd kunnen ook afwijkingen aan de andere extremiteiten verschijnen (poten, staart en elders in het lichaam). Hoe snel en hoe progressief dit proces zich voltrekt wisselt per dier. Aan het eind van het leven kan een dier op meerdere plaatsen in het lichaam zijn aangedaan. Goede fokkers gebruiken ook geen dieren met staande oren (Straights) uit een ouder met gevouwen oren omdat deze mogelijk wel de kraakbeendeformatie kan hebben maar deze niet of niet duidelijk toont in de oren.

 

The breed was first created in 1961 by a Scottish breeder in Scotland on his farm. One of the farmer cats there, "Susie" had folded ears and with crossbreeding with the British Shorthair and domestic cats a breed population was built up after registration of the female. All globally-occurring registered Scottish poultry-cats descend from this one cat. The cause of the ears being folded is not, as in the case of the dog, innocent, but is a side-effect of an autosomal dominant gene which in heterozygous form can cause variably progressively progressing deformations to the cartilage in the extremities of the animal ( ears, legs and tail) and in homozygous form leads to a heavily crippled animal with a limited life expectancy.
 
Breeders do not cross animals that both have folded ears because statistically, a quarter of the offspring are very disabled.

In Europe the British Shorthair is the preferred partner for a Scottish Folded Ears, in America both British Shorthair and American Shorthair are used.

From such a combination statistically fifty percent offspring come with the cartilage deformation which also often has the desired folding ears and fifty percent animals without this deviation. For each animal that has the Fd gene, the degree of progressivity changes in the development of the deformation. The kittens with the Fd gene get the desired folded ears about 21 days after birth.

The degree of deformation of the ears is variable. The shape deformation of the ear can lead to a single fold, a double or a triple, with the small ears touching the head. In extreme cases, the ear can even be affected to such an extent that there is hardly any visible ear shell and only some rudimentary bone and cartilage tissue are present under the coat. In the course of time, abnormalities of the other extremities can also appear (legs, tail and elsewhere in the body). How fast and how progressively this process takes place varies per animal. At the end of life an animal can be affected at several places in the body. Good breeders also do not use animals with standing ears (straights) from a parent with folded ears because they may have the cartilage deformation but it does not or does not show clearly in the ears.


Puck - 2017

Uiterlijk

 • Kop

Rond. Bol voorhoofd. Afgeronde wangen. Volle wangen zijn bij volwassen katers toegestaan. Brede, korte neus. Lichte stop toegestaan. Mooi afgeronde snuit. Ronde snorhaar kussentjes. Stevige kin.

 • Oren

Klein, naar voren gevouwen, bijna vlak tegen de kop liggend alsof hij een kapje draagt. Ver uit elkaar staand met afgeronde toppen.

 • Ogen

Groot, rond, vrij ver uit elkaar staand. De kleur is in harmonie met de vachtkleur.

 • Lichaam

Middelgroot, gedrongen, afgerond, goed gespierd. Middelzware botten

 • Poten & Voeten

Hun lengte is in overeenstemming met de rest van het lichaam. Middelzware botten. Ronde, compacte voeten.

 • Staart

Niet langer dan twee- derde van de lengte van het lichaam. Breed aan de basis, aflopend naar een afgerond uiteinde. Uiterst soepel en flexibel

 • Vachtstructuur

Twee variëteiten:

- Korte, dikke, gesloten, dichte, wollige en sterke beharing.

- Halflang: deze variëteit wordt de Highland Fold genoemd.

 • Kleuren

Alle kleuren zijn toegestaan, behalve Chocolate, lilac en het Siamees patroon.

Appearance

 • Head

Round. Sphere forehead. Rounded cheeks. Full cheeks are allowed in adult males. Wide, short nose. Light stop allowed. Beautiful rounded snout. Round whisker pads. Solid chin.

 • Ears

Small, folded forward, almost flat against the head as if wearing a cap. Far apart with rounded tops.

 • Eyes

Large, round, quite far apart. The color is in harmony with the coat color.

 • Body

Medium sized, stocky, rounded, well muscled. Medium bones

 • Feet & Feet

Their length is in line with the rest of the body. Medium bones. Round, compact feet.

 • Tail

No longer than two-thirds of the length of the body. Wide at the base, descending to a rounded end. Extremely supple and flexible

 • Coat

Two varieties:
- Short, thick, closed, dense, woolly and strong hair.
- Half-length: this variety is called the Highland Fold.

 •  Colors

All colors are allowed except Chocolate, lilac and the Siamese pattern.


Bink & Beer - 2017

Karakter

Deze vredelievende, niet dominante kat is sociaal met soortgenoten en honden.

Zacht, zeer vriendelijk, aanhalig en zeer speels, hij houdt van het gezinsleven. Discreet, met een zachte stem. Krachtig en met een groot weerstandsvermogen, het is een uitstekend jager. Wekelijks borstelen is nodig.

Gedurende de rui zal zijn wollige vacht regelmatig gekamd moeten worden.

De oren verdienen speciale aandacht. Om skeletmisvormingen te vermijden kruist men beter geen twee katten met gevouwen oren.

Scottish Folds worden gekruist met katten met rechte oren zoals de Brits Korthaar of de American Shorthair. De karakteristieke gevouwen oren worden pas na 3-4 weken zichtbaar en de graad van omvouwen pas na 5-6 weken.

Personality

This peace-loving, non-dominant cat is social with companions and dogs.
Soft, very friendly, cuddly and very playful, he loves family life. Discreet, with a soft voice. Powerful and with great resistance, it is an excellent hunter.
Weekly brushing is required.
During the moult his woolly coat will have to be combed regularly. The ears deserve special attention. To avoid skeletal malformations, it is better not to cross two cats with folded ears.
Scottish Folds are crossed with cats with straight ears such as the British Shorthair or the American Shorthair.

The characteristic folded ears only become visible after 3-4 weeks and the degree of folding only takes place after 5-6 weeks.