Brits Kort- en Langhaar / British Short- and Longhair

Macho & Belle - 2019

Zijn poppengezichtje met de grote ronde ogen straalt rust uit en doet je denken aan een teddybeer. De Brits straatkatten waarvan hij uiteindelijk afstamt, zou je zeker achter deze ronde knuffelkat niet zoeken. Het ras is oorspronkelijk uit Groot Brittannië afkomstig waar het tegen het einde van de negentiende eeuw werd gefokt. Zijn voorouders zijn Engelse straatkatten die eeuwen geleden met de Romeinen het land in kwamen. Tijdens de eerste kattenshow in Crystal Palace in Londen in 1871 werd de Brits Korthaar in meerdere kleuren geshowd. Door het inkruisen van Perzen ontwikkelde zich een rustig, stevig ras met een zachte en wollig aanvoelende kortharige vacht. Een echte knuffel kameraad.

 

Door het inkruisen van het langharige Perzische ras kwam het recessieve langhaar gen in het Brits Korthaar ras waardoor er soms uit 2 kortharen die beide drager waren van het recessieve langhaar gen een langharig kitten werd geboren. In 1e instantie werden deze langhaartjes gezien als een ongewenst bij produkt en oneerbiedig Pluis genoemd. Gelukkig zijn er mensen opgestaan die de schoonheid van deze langharige kittens zag en hiermee verder fokte. Zij hebben gevochten voor de erkenning van het Brits langhaar ras. In juni 2012 is de erkenning door de onafhankelijke kattenverenigingen in Nederland een feit en per oktober 2017 is het ras ook erkend door de FIFE.

 

His doll face with the large round eyes exudes peace and reminds you of a teddy bear. The British street cats from which he eventually descended, you would certainly not look for behind this round cuddle cat. The breed originally came from Great Britain where it was bred towards the end of the nineteenth century. His ancestors are English street cats who came into the country with the Romans centuries ago. During the first cat show at Crystal Palace in London in 1871, the British Shorthair was shown in multiple colors. Crossing Persians developed a calm, sturdy breed with a soft and woolly-feeling short-haired coat. A real cuddle comrade.

 

By cross-breeding the long-haired Persian breed, the recessive long-haired gene came into the British Shorthair breed, so that sometimes two short-haired ones who both carried the recessive long-haired gene were born into a long-haired kitten. In the first instance, these long hairs were seen as an undesirable by-product and irreverently named Pluis. Fortunately, people got up who saw the beauty of these long-haired kittens and continued breeding with them. They fought for the recognition of the British long-hair race. In June 2012 the recognition by the independent cat associations in the Netherlands is a fact and as of October 2017 the breed is also recognized by FIFE.

 


Evy - 2019

Uiterlijk

 • Kop

Rond met volle wangen en een brede schedel. De botstructuur onder de vacht dient rond te zijn. De snuit moet breed zijn en zonder onderbreking overgaan in wangen en nek.

 • Oren

Moeten tamelijk klein zijn en afgerond van boven, ver uit elkaar geplaatst en zonder onderbreking overgaan in de ronde kop.

 • Ogen

Moeten groot, rond, goed geopend zijn en ver uit elkaar staan.

 • Lichaam

Compact, gedrongen, stevig en massief met een rechte rug. Het dier moet een massieve schouderpartij, breed achterlijf en brede borstkas bezitten.

 • Poten & Voeten

Vrij kort, recht en stevig.
Ronde, stevige voeten met aaneengesloten tenen en haar pluimpjes.

 • Staart

- Bij een korthaar:
Moet dik zijn en middellang, de basis dient breed te zijn en het uiteinde rond.

- Bij een Langhaar: Moet dik zijn, goed behaard en middellang, de basis dient breed te zijn en het uiteinde rond.

 • Vachtstructuur

- Bij een Korthaar:

De vacht is kort, dicht en opstaand. Vanwege zijn dichtheid ligt de vacht niet strak op het lichaam, maar staat mooi van het lichaam af. Deze dikke ondervacht vraagt wel enige verzorging. De Brits Korthaar moet eenmaal per week zorgvuldig geborsteld worden, vooral in de herfst en in het voorjaar.

 

- Bij een Langhaar:

De Brits langhaar heeft een halflanghaar vacht die stevig en zeer dicht ingeplant is.. Vanwege zijn dichtheid ligt de vacht niet strak op het lichaam, maar staat mooi van het lichaam af. De vacht is kort op de kop, vanaf de wangen wordt de vacht langer en vormt een volle kraag,ook op de nek is de vacht redelijk kort met lang haar op de flanken dat echter de grond niet mag raken, door de dikke ondervacht staat de vacht af van het lichaam. De staart en de binnenkant van de oortjes zijn goed behaard en dit ras heeft haarpluimpjes aan de pootjes.

 • Kleuren

De variëteit in kleuren is enorm. Behalve de bekendste kleur, de egaal blauwe variëteit, zijn er egaal kleurige Britse katten in onder andere zwart, rood, crème, chocolat en lilac. Verder zijn er Britten in de kleuren wit, schildpad, bi-color, tabby, silver, golden en colourpoint.

Appearance

 • Header

Round with full cheeks and a broad skull. The bone structure under the fur must be round. The muzzle should be wide and merge into cheeks and neck without interruption.

 • Ears

Must be rather small and rounded from above, placed far apart and merge into the round head without interruption.

 • Eyes

Must be large, round, well opened and far apart.

 

 • Body

Compact, stocky, sturdy and solid with a straight back. The animal must have a massive shoulder area, broad abdomen and broad chest.

 • Legs & Feets

Fairly short, straight and firm.

Round, sturdy feet with connected toes and her feathers.

 • Tail

- With a short hair:

Must be thick and medium-long, the base must be wide and the end round.

- With a Long Hair:

Must be thick, well-haired and medium-long, the base must be wide and the end round.

 • Coat structure

- With a Shorthair:

The coat is short, dense and standing up. Due to its density, the coat does not lie tightly on the body, but is nicely off the body. This thick undercoat requires some care. The British Shorthair must be carefully brushed once a week, especially in the fall and spring.

 

- With a long hair:

The British longhair has a medium longhair coat that is firmly and very densely implanted. Because of its density, the coat does not lie tightly on the body, but is nicely removed from the body. The fur is short on the head, from the cheeks the fur becomes longer and forms a full collar, the fur is also fairly short on the neck with long hair on the flanks that, however, should not touch the ground. coat off the body. The tail and the inside of the ears are well hairy and this breed has hair tufts on the legs.

 • Colors

The variety in colors is huge. In addition to the best known color, the even blue variety, there are evenly colored British cats in black, red, cream, chocolat and lilac, among others. There are also British in the colors white, turtle, bi-color, tabby, silver, golden and color point.


Belle - 2019

Karakter

De Brits kort- en langhaar is niet veeleisend in de omgang en evenwichtig van aard. Het karakter is rustig en introvert. Het dier is geen aandachtsvrager maar maakt subtiel door zacht mauwen of bij de eigenaar te komen zitten duidelijk dat aandacht nodig is. Hoewel er dieren zijn die dit wel doen is het ras in het algemeen geen echte schootkat, maar zit liefst dicht in de buurt naast de mensen op de bank of naast de stoel. Het zijn geen katten om veel op te tillen, ze bezitten een eigen onafhankelijkheid en volgen de huiselijke activiteiten op kleine afstand. Een Brits korthaar kan prima fungeren als enig huisdier en stelt indien gekozen wordt voor een andere kat of hond prijs op een dier met een gelijkaardig rustig karakter.

Personality

The British short and long hair is not demanding in handling and balanced in nature. The character is calm and introverted. The animal is not a client of attention but subtly, by gently mewing or coming to sit with the owner,

it is clear that attention is needed.Although there are animals that do this, the breed is generally not a real lap cat, but preferably sits close to people on the couch or next to the chair. They are not cats to lift a lot, they have their own independence and follow domestic activities at a small distance. A British shorthair can perfectly function as an only pet and, if a different cat or dog is chosen, will appreciate an animal with a similarly calm character.